Logo Miasto Sępopol

News

News zdjęcie id 410

X EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

02.05.2018

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2018 R.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.


REGULAMIN KONKURSU
NA PRACE DOTYCZĄCE
POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH POD NAZWĄ
Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość
X EDYCJA (2018)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” zwanego dalej „Konkursem”.
§ 2
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.fdpa.org.pl.
Rozdział 2
Organizator i Partner
§ 4
Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.
§ 5
Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Rozdział 3
Przedmiot Konkursu
§ 6
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach:
a) Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
b) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m. in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
2. W Konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.
Regulamin konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – strona 2
§ 7
1. Celem Konkursu jest:
a) promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi;
b) popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi;
c) prezentacja dorobku polskiej wsi;
d) promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
e) inicjowanie przekształceń polskiej wsi;
f) wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich;
g) wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Rozdział 4
Kapituła Konkursu § 8
1. Kapituła Konkursu jest powołana przez Radę Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
2. Kapituła Konkursu składa się z pracowników naukowych zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich.
3. Kapituła Konkursu składa się z grona od trzech do dziewięciu osób.
4. Kapituła Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów.
Rozdział 5
Zgłaszanie prac do Konkursu
§ 9
1. Pracę do Konkursu może zgłosić autor pracy, o której mowa w § 6pkt.1 a lub b.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Prace do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów, którzy są osobami pełnoletnimi.
§ 10
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.fdpa.org.pl.
§ 11
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone w terminie do 31 lipca 2018 r wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio w całości opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.
2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Fundacji lub przysłanie ich na adres Fundacji:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”
w terminie do 31 lipca 2018 r.
W przypadku wysłania pracy pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.
Regulamin konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – strona 3
3. Komplet dokumentów składa się z:
a) pracy w formie wydrukowanej – 1 egz., drukowany jednostronnie, wydruk komputerowy powinien zawierać tekst jednolity z tabelami i rycinami, zbindowany, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej Times New Roman, na 1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony powinny być ponumerowane, o objętości od 4 do 10 arkuszy wydawniczych, przy czym arkusz zawiera 22 strony, a każda strona arkusza obejmuje 30 wierszy na stronie;
b) pracy w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (folder z dokumentem w formacie .doc lub .docx zawierający jednolitą treść pracy oraz, jeżeli w pracy zamieszczone są ilustracje, folder z dokumentami zawierający odpowiednio ponumerowane i opisane ilustracje w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI);
c) kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” dostępnej w wersji elektronicznej na stronach internetowych Organizatora: www.fdpa.org.pl wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.
d) recenzji w przypadku prac naukowych.
§ 12
Zgłoszone do Konkursu prace, z wyjątkiem prac laureatów Konkursu mogą zostać odebrane jedynie osobiście przez uczestników Konkursu po jego zakończeniu w terminie do roku po ich ocenie. Nieodebrane w tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora.
§ 13
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie Kapituły Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
§ 14
Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu dotyczącym praw autorskich i danych osobowych, znajdującym się Karcie zgłoszeniowej.
Rozdział 6
Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 15
1. Pierwszy etap weryfikacji nadesłanych prac konkursowych pod względem formalnym nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu, zaakceptowane pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej.
3. Decyzja Kapituły Konkursu dotycząca formalnej akceptacji prac jest ogłaszana w formie protokołu/uchwały Kapituły, nie podlega pisemnemu uzasadnieniu i jest ostateczna.
§ 16
Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej oraz wyłania laureatów w obu kategoriach.
§ 17
Regulamin konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – strona 4
1. Po sporządzeniu recenzji prac prawidłowo zgłoszonych do Konkursu, spośród autorów zrecenzowanych prac, Kapituła Konkursu wybiera w drodze głosowania zwykłą większością głosów:
a) Laureata Konkursu w kategorii określonej w § 6.1. a;
b) Laureata Konkursu w kategorii określonej w § 6.1. b.
2. Kapituła Konkursu może zdecydować o odstąpieniu od wyboru laureatów w obu kategoriach określonych w § 6.1. a oraz § 6.1. b.
§ 18
1. Laureaci Konkursu w obu kategoriach otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy pln brutto dla każdego laureata oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu.
2. Laureat, w porozumieniu z Kapitułą Konkursu, będzie mógł dokonać niezbędnych zmian redakcyjnych umożliwiających publikację pracy.
3. W przypadku nagrodzenia prac o niewielkiej objętości, Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru dodatkowych prac nadesłanych na Konkurs, ocenionych pozytywnie, które mogą zostać wydrukowane w jednej publikacji w każdej z kategorii.
4. Fundator nagród zobowiązuje się do potrącenia z przyznanej nagrody i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 19
1. Wyniki Konkursu wraz z listą laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.fdpa.org.pl.
2. Laureaci zostaną poinformowani listownie o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
§ 20
W przypadku uznania przez Organizatora lub Kapitułę Konkursu, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi na mocy decyzji Kapituły Konkursu, przysługuje prawo bądź do wstrzymania przekazania nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 21
1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora, ze wskazaniem w tytule wiadomości „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. Reklamacja powinna ponadto zawierać oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej reklamacji w celach związanych ze składaną reklamacją w ramach konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” przez Organizatora. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych”. Podanie danych osobowych
Regulamin konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – strona 5
i złożenie oświadczenia, zgodnie z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, oraz w terminie 30 dni od dnia wybrania jego laureatów. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji.
4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 15 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Autora listem poleconym, w ciągu 15 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do Sądu powszechnego.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu. Informację o ewentualnych zmianach Organizator ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania fragmentów nagrodzonych prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz umieszczanych na stronach internetowych).
5. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował Zarząd FDPA.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kapitułę Konkursu.
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich i danych osobowych

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie organizatora lub w Urzędzie Miejskim w Sepopolu

Burmistrz zaprasza

Irena Wołosiuk

Przyjęcia interesantów:  poniedziałek-piątek w godz. pracy Urzędu

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Miejski w Sępopolu

ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
tel.: 89 761 31 81
fax: 89 679 08 21
e-mail: sepopol@sepopol.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.